Profetieën in de Psalmen

De Psalmen die aan David is gegeven, spreken ook duidelijk over de komst van Mohammed.
De Koran spreekt in twee verzen over de "Zaboer" (de Psalmen).

Koran 4:163
"Waarlijk, Wij hebben u de openbaring gezonden, zoals Wij Noach en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Ismaël en Izaäk en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aäron en Salomo en Wij gaven David de Psalmen."

Koran 17:55
"En uw Heer kent het best al hetgeen in de hemelen en op aarde is. En Wij hebben sommige profeten boven de anderen doen uitmunten en aan David hebben Wij de Zaboer (de Psalmen) geschonken."

Vooral de hoofdstukken 45 en 72 van de Psalmen zijn hierbij relevant.


De Psalmen 45:3-8
"Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in uw lippen; daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Gord uw zwaard aan de heup, o held! Uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp; volken zullen onder u vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden. Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft u, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven uw medegenoten."

We gaan nu Psalmen hoofdstuk 45, vers voor vers behandelen.


De Psalmen 45, vers 3
"Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in uw lippen; daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid."

Uit overleveringen weten we dat Mohammed een opvallend mooi uiterlijk had. Hieronder is er slechts één beschrijving daarvan te lezen;

"Ik zag een man die grote schoonheid bezat en een stralend gezicht en een mooi uiterlijk had. Hij was niet ontsierd door magerheid, noch was hij mismaakt door een klein hoofd. Hij was bijzonder aantrekkelijk. Zijn pupillen waren pikzwart en zijn wimpers waren lang en gebogen. Zijn stem was scherp en lichtelijk hees. Hij had een lange nek en een volle, maar niet al te lange baard. Zijn wenkbrauwen waren lang, dun en doorlopend. Wanneer hij zweeg, straalde hij waardigheid uit en wanneer hij sprak, werd hij omvat door heerlijkheid. De schoonste en prachtigste mens van veraf, de meest bekoorlijke en bevallige mens van dichtbij. Zijn woorden waren zoet en beslissend. Hij sprak niet te weinig en niet te veel. Zijn woorden waren als parels die van een koord rolden. Hij was van gemiddelde lengte: hij was niet te lang, noch was hij te kort waardoor men op hem neer zou kijken. Hij was als een twijg tussen zijn twee metgezellen. De meest glansrijke en achtenswaardige van de drie. Zijn metgezellen omringden hem: wanneer hij sprak, luisterden zij naar hem en wanneer hij beval, haastten zij zich naar zijn bevel. Hij werd geëerd en gevolgd. Hij was geen geprikkelde man, noch was hij iemand die onzinnigheid sprak." - (Zaad al-Ma'aad 3:57)


De Psalmen 45, vers 4
"Gord uw zwaard aan de heup, o held! Uw majesteit en uw heerlijkheid."

Het vers vertelt ons de betreffende held een militaire strijder zal zijn. Dit was ook het geval bij Mohammed, immers hij en zijn volgelingen waren gedwongen om oorlog te voeren om in leven te kunnen blijven.De Psalmen 45, vers 5
"En rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren."

In vers 5 wordt verwezen naar de rechtvaardigheid van de held. Mohammed was het meest rechtvaardige mens.
Met betrekking tot rechtvaardigheid maakte Mohammed nooit onderscheid tussen geloof en gaf vaak christenen en joden het recht boven moslims.
Mohammed stond met zijn rechtvaardigheid niet enkel ook bekend onder zijn vijanden, maar ook onder christenen en joden.De Psalmen 45, vers 6
"Uw pijlen zijn scherp; volken zullen onder u vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden."

De informatie dat de Psalm hier geeft, is zonder twijfel ook terug te vinden in Mohammed.
Het gehele Arabische Schiereiland, Perzië (huidige Iran), Egypte, Syrië, Irak, Byzantium, India en vele andere landen vielen voor de islam en de volkeren bekeerden zich.De Psalmen 45, vers 8
"Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft u, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven uw medegenoten."

Dit vers maakt melding van de twee eigenschappen die Mohammed bezit. De Koran refereert daarnaar;

Koran 3:110
"Gij (Moslims) bent het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; je gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in God."De Psalmen 45, verzen 17 en 18
"In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn; gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde.
Ik zal uws naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht; daarom zullen u de volken loven eeuwiglijk en altoos."

Ook in deze verzen van de Psalmen wordt er gesproken over Mohammed. Moslims heersten over de toenmalige wereld.
De metgezellen van de Profeet werden heersers van de gebieden die voor de islam vielen. Zij zaten op tronen en werden weer opgevolgd door hun nakomelingen.
Exact zoals de verzen 17 en 18 beschrijven.

Zelfs nu, nadat er na Mohammeds dood meer dan veertienhonderd jaren is verstreken, zeggen honderden miljoenen moslims dagelijks wereldwijd, "Allahumma salli ala Muhammadin ve wa ‘ala ali Muhammad" na hun gebed, hetgeen "O God, schenk uw zegeningen aan onze meester Mohammed en aan de familie van onze meester Mohammed" betekent.

Is er iemand in deze wereld wiens naam zo vaak wordt genoemd als die van Mohammed?


Vervolgens lezen we verder in hoofdstuk 72 het volgende;

Psalmen 72:2-17
" Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht.
De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid.
Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen.
Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.
Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.
In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.
En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.
De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.
De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.
Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.
Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.
Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen.
Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.
En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen.
Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen."

Wie dan ook, die zonder vooringenomenheid deze teksten uit de Psalmen leest, zal ongetwijfeld erkennen dat het over Mohammed spreekt.