Profetieën in Johannes

De Koran maakt duidelijk dat Jezus de komst van Mohammed heeft voorspeld.


Koran 61:6
"En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Israël, Ik ben Gods boodschapper voor u, datgene bevestigend wat voor mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog."

We zullen thans overgaan tot een onderzoek van de verzen in het Evangelie van Johannes.

Johannes 1:20-21
"En hij beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen."

We zien hierboven dat aan Johannes de Doper drie vragen worden gesteld, waarbij hij ontkent dat hij één van die verwachte personen zou zijn.
In de tijd van Jezus waren de mensen drie personen aan het verwachten. Men vraagt namelijk naar;
1) de Christus
2) Elias
3) de Profeet

In het bovenstaande vers wordt het duidelijk dat 'de Profeet' iemand anders is dan Jezus en Johannes de Doper.
We zijn het over eens dat de Christus niemand anders is dan Jezus.

Johannes 4:25-26
De vrouw zeide tot hem: Ik weet, dat de Messias komt; wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: ik ben het, die met u spreek.

Ook maakt Jezus duidelijk dat de wederkomst van Elias in vervulling is gegaan met de komst van Johannes de Doper.

Mattheüs 11:14
En zo gij het wilt aannemen, hij (Johannes de Doper) is Elias, die komen zou.

1) de Christus (Jezus)
2) Elias (Johannes de Doper)
3) de Profeet (?)

De Profeet die men hier naar vraagt is niemand anders dan de Beloofde Profeet van Deuteronomium 18:18.
Een uitgebreide uitleg over dit vers vindt u hier.


De Trooster

In het Evangelie van Johannes verkondigt Jezus de komst van de "Trooster".
De Trooster zal pas komen nadat Jezus zijn volk heeft verlaten. Ook zegt Jezus dat het beter is dat hij zo snel mogelijk hen verlaat, zodat de Trooster kan komen.

Het lijkt nu net alsof wij christenen horen zeggen: “Jezus spreekt daar niet over Mohammed maar over de komst van de Heilige Geest ”.

Dat de Heilige Geest reeds aanwezig was ten tijde van Jezus, valt uiteraard niet te discussiëren. Want zowel Jezus, alsook Johannes de Doper en diens vader Zacharias waren vervuld met de Heilige Geest.

Om exact te achterhalen wie of wat Jezus bedoelde met de "Trooster” is een historisch onderzoek naar het vroege christendom hierbij essentieel van belang.
We zien in dat geval dat de vroege christenen de “Trooster” interpreteerden als de komst van een Profeet.
Niet als de komst van de Heilige Geest, maar zoals Jezus, namelijk de komst van een Profeet, een mens van vlees en bloed die de boodschap van God naar de mensen zou brengen.
Daarnaast zien we dat Jezus (Johannes 14:15-16) ook het woord "andere Trooster" gebruikt, waarmee Jezus dus eigenlijk zegt "iemand anders zoals ik".

Montanus, die rond het jaar 200 stierf, was de eerste christelijke predikant die claimde de "Trooster" te zijn die door Jezus was voorspeld.
Ongeveer een halve eeuw later claimde een ander christelijke predikant, genaamd Mani (216-276), dat hij de Trooster was die door Jezus was aangekondigd. Ook eiste hij de titel “de zegel van de Profeten” voor zich op.

Een historisch onderzoek naar het vroege christendom laat ons zien dat de christelijke interpretatie van de "Trooster" door de eeuwen heen van Profeet is veranderd naar de Heilige Geest.


Johannes 14, vers 15-16
"Indien gij mij liefhebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid."

Johannes 14:26
"Maar de Trooster, welken de Vader zenden zal in mijn Naam, die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat ik u gezegd heb."

Johannes 14:29-30
"En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan mij niets.

Johannes 15:26
"Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, dien ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van den Vader uitgaat, die zal van mij getuigen."

Johannes 16:7-8
"Doch ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat ik wegga; want indien ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien ik heenga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel."

Johannes 16:13-14
"Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden; want hij zal van zichzelven niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken; want hij zal het uit het mijne nemen, en zal het u verkondigen."

foto Jezus

Zoals we in het Evangelie lezen, daar waar Jezus over zijn komst spreekt en hem "Trooster" noemt, is zijn equivalent in het Syrisch "Munhamenna" en in het Grieks "Periclytos".
In het Evangelie is "Periclytos" (Prijzenswaardige) echter vertaalt naar "Parecletos" (Trooster).

De equivalent van "Munhamenna" en "Periclytos" in het Arabisch is "Ahmad", want beiden betekenen "prijzenswaardige" of "diegene die geprezen wordt". En zoals we weten is Ahmed één der namen van Mohammed (zie Koran 61:6).
De namen Ahmad en Muhammad komen namelijk beiden van de wortel 'H-M-D' en hebben dezelfde betekenis.
Ook zijn alle eigenschappen die Jezus aan de Trooster toeschrijft, aanwezig bij Mohammed.
U zult versteld staan hoevaak de Koran spreekt over zonde, gerechtigheid en over het laatste oordeel van God (Johannes 16:7-8).

De betekenis van het woord “Parecletos" is binnen de exegese van de Bijbel 'iemand die recht en onrecht van elkaar scheidt'.

We willen benadrukken dat Jezus een joods persoon was. Derhalve zijn de woorden van Jezus ook enkel te begrijpen binnen de theologische kaders van het Oude Testament, het heilige boek van de jood Jezus.
Christenen hebben helaas aan de woorden van Jezus een eigenaardige uitleg gegeven, hetgeen geen religieuze basis heeft binnen het Oude Testament.
Dit vormt ook daarom de grootste misverstand.

We zullen nu kijken waarvoor de Geest van God dient en waarvoor God Zijn Geest zendt.


1 Johannes 4:1
Geliefden, gelooft niet een iegelijke geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

2 Petrus 1:21
Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Lukas 1:41
En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest.

Lukas 1:67
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende..

Numeri 11:16-17
En de HEERE zeide tot Mozes: Verzamel Mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, dewelke gij weet, dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn; en gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal Ik afkomen en met u aldaar spreken; en van den Geest, die op u is, zal Ik afzonderen, en op hen leggen; en zij zullen met u den last van dit volk dragen, opdat gij dien alleen niet draagt.

Numeri 11:25
Toen kwam de HEERE af in de wolk, en sprak tot hem, en afzonderende van den Geest, die op hem was, legde Hem op de zeventig mannen, die oudsten; en het geschiedde, als de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer.

Numeri 11:29
Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!

2 Koningen 2:9
Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!

2 Koningen 2:15
Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa..

Jesaja 61:1
De Geest des HEEREN is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis.

Ezechiël 2:2
Zo kwam in mij, als Hij tot mij sprak, de Geest, Die mij stelde op mijn voeten; en ik hoorde Dien, Die tot mij sprak.

Micha 3:8
Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israël zijn zonde.


Bovenstaande Bijbelcitaten spreken uiteraard voor zich. Hieruit blijkt dat God Zijn Geest aan profeten geeft.

De voornaamste functie van de Geest van God is, dat de ontvanger ervan profetische gaven krijgt.
Door het ontvangen van de Geest kan men namens God profeteren. En zoals we weten is profetie de functie van een Profeet.
Zonder de Heilige Geest kan men geen Profeet zijn, immers, God spreekt middels Zijn Geest tot de Profeet.

Met de komst van de Geest der Waarheid, kondigt Jezus aan dat God ná zijn heengaan Zich nogmaals zal openbaren en Zijn Woord tot de mensen zal richten.
Uitgaande van de bovenstaande citaten kunnen we niks anders concluderen dat Jezus het over niemand anders heeft dan een groot Profeet, die ná hem zal komen en de mensen naar alle waarheid zal leiden.

We respecteren uiteraard de interpretatie van christenen. Echter, de Bijbel toont duidelijk aan dat de Heilige Geest onlosmakelijk verbonden is met (de functie van) een Profeet.