De profetieën van Mohammed

Als boodschapper van God heeft Mohammed meerdere profetieën uitgesproken die zijn uitgekomen.
Sommige profetieën wachten nog op het juiste tijdstip voor vervulling, daar waar God het voor heeft bedoeld.
Natuurlijk kon Mohammed deze profetieën enkel uitspreken met behulp van God, want alleen Hij heeft macht en zicht op de toekomst.

Koran 53:3-4
"En hij spreekt niet uit begeerte. Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is."

Johannes 16:13
“..want hij zal van zichzelven niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen.”

Deuteronomium 18:21-22
"Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen."


Een aantal van de uitgekomen profetieën:


- De verovering van Constantinopel op 29 mei 1453 door moslims

De Profeet zei het volgende: "Waarlijk Constantinopel zal worden veroverd, door mijn gemeenschap. Hoe gezegend zal de bevelhebber zijn die het zal veroveren en hoe gezegend zijn leger."

Bron: Hakim, 4.422, Bukhari, Tarikh al-Saghir 139 en Ibn Hanbal 4.335


- De komst van de misleider en tiran Mukhtar

De valse profeet Mukhtar en de bandiet Hajjaj zorgde voor tienduizenden onschuldige moorden, precies zoals de Profeet dat tijdens zijn leven had voorspeld.

Bron: Hakim, 3.453, Muslim, Ibn Hanbal en Tirmidhi


- Moslims zullen over zee oorlog voeren en Umm Haram, de tante van Anas ibn Malik, zal dat meemaken

Dit kwam jaren na de dood van de Profeet ook uit. Umm Haram nam samen met haar man deel aan de invasie van Cyprus en stierf aldaar.
Haar graf is daar ook te bezichtigen.

Bron: Bukhari, Muslim en Tirmidhi


- Grote belofte aan Sa'd ibn Abi Waqqas toen deze zwaar ziek in zijn bed lag

Deze belofte kwam ook uit. Sa'd werd weer beter en zou later de commandant van het islamitische leger worden en zorgen voor de val van het Sassaniden Rijk in Irak en Iran. Hiermee zorgde hij ervoor dat veel mensen zich tot de islam bekeerden.

Bron: Bukhari en Muslim


- Dat de Islam na de dood van Mohammed in zijn zuivere vorm nog 30 jaar zou bestaan

Deze profetie van de Profeet kwam ook uit. Na de moord op Ali in 661 verviel de Islamitische gemeenschap in een wrede monarchie en tenslotte in een onrechtvaardige tirannie.
Vooral ook als we nu kijken naar het huidige Midden-Oosten waar je corrupte en inhumane regimes ziet met bloeddorstige dictators (meestal undercover vrijmetselaars) aan de macht die hun 'eigen' volk onderdrukken.

Bron: Aboe Dawoed, Soenna 8 / Tirmidhi, Fitan 48 / Ibn Hanbal 4.273


- Het kalifaatschap van Uthmaan ibn Affan en dat hij daardoor gedood zal worden

Zoals voorspeld door de Profeet, werd Uthmaan na de moord op Omar in het jaar 644 tot kalief gekozen.
De opstandelingen verzochten zijn aftreden van het kalifaat en toen Uthmaan dat weigerde, werd hij door hen vermoord (656).

Bron: Tirmidhi


- Islamitische verovering van Irak, Damascus, Jeruzalem, Cyprus en Perzië

De geschiedenis leert dat deze profetie van de Profeet is uitgekomen.

Bron: Tirmidhi, Hakim, 3.100, Ibn Hanbal 6. 114 en Ibn Maja, 5. 188


- Dat Fatimah de eerste in de familie zal zijn, die na de Profeet zou sterven

Na het overlijden van de Profeet in juni 632, volgde Fatimah haar vader, de trots der mensheid, slechts na 6 maanden.

Bron: Ibn Maja, Muslim en Ibn Hanbal


- Ammar zal vermoord worden door opstandelingen

De Profeet zei tegen Ammar het volgende: "Wat een tragedie, Ammar, een opstandige groep zal u vermoorden."

Ook deze profetie kwam uit en Ammar werd vermoord door medestanders van Mu'awiya die in opstand kwamen tegen het kalifaat van Ali (656-661).

Bron: Bukhari en Muslim


- Martelaars van de slag van Uhud (lees: Oehoed)

Umar leverde het volgende over;

"Alvorens het gevecht van Uhud begon, wandelde de Profeet, rond op het slagveld en wees op enkele plekken terwijl hij zei: Abu Jahl zal hier worden gedood en 'Utba hier, Shayba hier, Walid hier, enz. Ik zweer bij God dat nà het gevecht de dode lichamen van al deze mannen werden gevonden precies op de plekken die de Profeet had aangeduid."

Bron: Muslim


- De vloek over Oetbah ibn Abu Lahab en de gevolgen

Oetbah ibn Abu Lahab viel de Profeet aan en scheurde zijn hemd. De Profeet werd heel droevig en vervloekte Oetbah ibn Abu Lahab in de naam van God en vroeg Hem om één van Zijn beesten op hem af te sturen. De vervloeking van de Profeet werd door God verhoord en Oetbah werd op weg tijdens één van zijn handelsreizen naar Syrië door een leeuw aangevallen en gedood.

Bron: "De wonderen van de profeet Mohammed" - ibn Kathir.